اپگریت کردن متفاوتی داره و دسگاه شما رو خاموش میکنه لطفا دوستان مراقب بشند و بیخود دستگاه خودشونو از بین نبرند