Eurobird 2 @ 25.5 - freq=11091/H/15000 dvbs2

Khalejyat(R),Monawaat(R),Tarabiyat(R)


12 34 56 [9C] 12 34 56 [9C]