NVJ maakt zich zorgen over regionale omroepen

De NVJ schrijft een brandbrief naar de Provinciale Staten van Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland over de voorgenomen bezuinigingen op de regionale omroepen Omroep Brabant, RTV Noord-Holland, RTV West en RTV Rijnmond. De NVJ maakt zich niet alleen grote zorgen over de maatschappelijke en journalistieke taak die hierdoor in gevaar komt, ook dreigt een reorganisatie die onnodig en onterecht is.

De provincies hebben de wettelijke verplichting om de provinciale omroepen te financieren, waarbij in de Mediawet zelfs expliciet is vastgelegd dat het niveau zoals in 2004 gold, gehandhaafd dient te blijven.

In de Mediawet staat: "Gedeputeerde Staten zorgen voor de bekostiging van het functioneren van ten minste één regionale publieke media-instelling in de provincie door vergoeding van de kosten die rechtstreeks verband houden met het verzorgen van de regionale publieke mediadienst, voor zover die kosten niet op andere wijze zijn gedekt, op zodanige wijze dat "een kwalitatief hoogwaardig media-aanbod mogelijk is en continuïteit van bekostiging is gewaarborgd". Verder staat in de wet dat "in ieder geval per provincie het in 2004 bestaande niveau van de activiteiten met betrekking tot de verzorging van media-aanbod door de regionale publieke media-instelling(en) ten minste gehandhaafd blijft."

Omroepsecretaris Marc Visc: "Wij kunnen dit niet anders lezen dan een wettelijke verplichting voor de provincie om de provinciale omroep op het niveau van 2004 geïndexeerd te financieren."

Korting op de basisfinanciering kan alleen als het parlement de Mediawet aanpast. De provincies krijgen overigens van het Rijk ook middelen om aan die plicht te voldoen. De beleidsvrijheid voor de provincies ligt op het vlak van eventuele additionele financiering. ‘Onze zienswijze wordt overigens onderschreven door het Commissariaat voor de Media en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. September jongstleden heeft minister Van Bijsterveldt dit nog eens geschreven aan de provincies.’

De de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) maakt zich grote zorgen over de toekomst van de regionale omroepen. Niet alleen wordt de omroep op oneigenlijke gronden gekort op haar basisfinanciering, de korting wordt ook nog eens in volle omvang voor het komende jaar van toepassing verklaard. Korting op de basisvoorziening betekent dat de maatschappelijke en journalistieke taak die de omroep op grond van de wet toegewezen heeft gekregen in gevaar komt.

Tegelijkertijd maakt de NVJ zich ernstig zorgen over de werkgelegenheid. Directie en hoofdredactie heeft een ingrijpende reorganisatie afgekondigd om de korting op te kunnen vangen. "Dit is een in onze ogen onnodige en onterechte reorganisatie,’ aldus Marc Visch. ‘Wij hebben er alle vertrouwen in dat de aangewezen rechtsorganen uiteindelijk zullen oordelen dat de provincie oneigenlijk handelt. Dat neemt niet weg dat tegen de tijd dat dat oordeel wordt geveld er onherstelbare schade is aangericht."

De regionale omroepen RTV West en RTV Rijnmond zijn het naast de NVJ ook niet eens met het voornemen van Gedeputeerde Staten in hun provincie en stappen daarom naar de rechter. Omroep Brabant heeft de zaak al aanhangig gemaakt. De zaak van Omroep Brabant speelt op 3 november voor de rechtbank in Den Bosch. [NVJ/RadioWereld.NL]