Ето един скрипт който наскоро пренаписах и работи.
На мястото на "192.168.1.2" добавяте ИП-то на машината която ще ползвате.
" //192.168.1.2/dbox" - /dbox е шерната папка от сървъра.
Потребител и Парола - HomeShare | passwdx01
PHP Code:
#!/bin/sh

start() {
mount -t cifs //192.168.1.2/dbox  /dev/dbox -o user=HomeShare,passwod=passwdx01
echo "Mounting completed :))"
mount grep dbox
}

stop() {
echo -
"Shutting down the CIFS share... "
export CHECK=`mount | grep -c dbox`
if [ 
$CHECK -gt 0 ]
then 
echo "unmount /dbox"
umount /dev/dbox
fi
echo "done"
}

case 
"$1" in
    start
)
        
start
        
;;
    
stop)
        
stop
        
;;
    *)
        echo 
"Usage: $0 (start|stop)"
        
exit 1
        
;;
esac 
Ако искате да се пуска автоматично при пускане добавете линията до файла и старт на края в файла /var/script/autofs_script.sh
Тъй като /etc системно е направено да не се променя >
Before :
root@dreambox:~> mount
/dev/root on / type squashfs (ro)
none on /dev type devfs (rw)
/proc on /proc type proc (rw,nodiratime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
/dev/mtdblock/1 on /var type jffs2 (rw,noatime)
none on /tmp type ramfs (rw)

root@dreambox:~> mount -t squashfs -o remount /dev/root / rw

After :
root@dreambox:~> mount
/dev/root on / type squashfs (rw)
none on /dev type devfs (rw)
/proc on /proc type proc (rw,nodiratime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
/dev/mtdblock/1 on /var type jffs2 (rw,noatime)
none on /tmp type ramfs (rw)

Дугия вариант е копиране на файла /etc/init.d/rcS в
[ -e /var/script/initS ] && mount -o bind /var/script/initS /etc/init.d/rcS