اسم سایت همانتور که میبینید تغیر کرد
با این اسم جدید دیگر سایت فیلتر نیست
در حالی که بیشتر سایت های ساتلیت باز هستند

www.sat-tv shod www.satsupreme.com