HALLO TO AL SatSupreme
work this server on edision argus mini ip;