art auto ok
showtime auto ok
tps ok to 23/07/2008
all ok ali_dvbs_3329c