پــچ جدید ورسمی استارست و اکولینک برای مدلهای سری 4000-5000-6000-7000 با قابلیــت:


06-04-09
ETA, ZETA, EPSILON, ALI3329b, ALI3329b-DVR & ALI3329C

Series:

- Fixed some problems in sharing and dongle protocols
CARD Update
All autorolls fixed and keys updatedســری معمولی آلفا alpha
دارای پــردازندهALI3329 B

SR-X4000D
SR-X4200D
SR-X5100D
SR-X5200D
SR-X5300CU
SR-X6300CU
EL 700 FTA
EL 700 FTA Plus
EL 777 FTA
EL888 FTA
EL 3020 SUPER
سری س و پ ر Beta
دارای پردازنده ALI3329 C

SR-X4000D SUPER
SR-X4200 SUPER
SR-X5300CU SUPER
SR-6300CU SUPER
EL700 FTA super
EL888 FTA SUPERPLUS
EL888 FTA SUPER
EL777 FTA SUPER
EL3020 IR PLUS
ســـری اپسیـــلون EPSILON
دارای پردازنده ALI3329 C

SR-7000D , SR-X7100CU
SR-7200D , SR-X7300CU
ســـری زتـــــا ZETA
دارای پردازندهAli3329E

SR-X6300 USB & SR-X5300 USB
ســری اتــــا ETA
دارای بردازندهAli3329E

SR-X7100 USB , SR-X7300 USB

فایل ضمیمه اول برای مدلهای معمولی Alpha
فایل ضمیمه دوم برای مدلهای سو پر Beta
فایل ضمیمه سوم برای مدلهای اپسیلون Epsilon
فایل ضمیمه چهارم برای مدلهای زتـــا Zeta
فایل ضمیمه پنجـم برای مدلـهای Eta

از این بخش دانلود کنید

بخش پردازنده اي Moresat